കൊറോണ:വിനോദസഞ്ചാരം

സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ മാസം 31 വരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാർക്കുകളിലേക്കും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലേക്കും സന്ദർശകരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ 31 വരെ അടച്ചിരിക്കും. പ്രകൃതി ക്യാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കി.

Coronavirus: Here are restriction for tourist places in Kerala …

Most tourist destinations in the state have been banned until 31 this month. Visitors to the national parks and sanctuaries of the state are prohibited. Eco-tourism centers will remain closed … Read More

Live Updates COVID-19 CASES